Home Berita Pascasarjana Purnatugas Dr. H. Ahmad Syar’i, M.Pd. dan Dr. H. Abu Bakar HM, M.Ag.